Sofiendalskolen – meget mere end en skole

Fremtidens skole – aktiv medskabelse
Skolen som institution har altid fungeret på den samme måde – den er åben fra kl. 7.30-15, lærerne står op og underviser mens eleverne sidder på deres faste pladser i klasselokalet og lytter, den har lange gange, grå skolegårde, den er klasseinddelt og det meste af undervisningen foregår indenfor skolens vægge. Men fremtidens skole har andre behov. Den klassiske og traditionelle skole, som vi kender den, har behov for at blive gentænkt. 

Med den nye skolereform fra 2014 åbnes der op for, at skolen ikke længere er en fast defineret ramme omkring fagundervisning og klasser, men i højere grad er åben, flydende og legende. En varieret skoledag kommer alle til gode, og her bliver bevægelse et centralt og vigtigt element. Men bevægelse er ikke et mål i sig selv, men skal betragtes i et undervisnings- og læringsperspektiv. Eksperimenterende, undersøgende læring og naturlig bevægelse er derfor centrale elementer i omdannelsen og udviklingsprocessen af fremtidens skole.  

Skolen som oplevelsesrum
Hos BY+LAND er vi i fuld gang med at udarbejde en helhedsplan for omdannelsen af Sofiendalskolen i Aalborg Kommune. For at imødekomme de nye behov og krav der er til den moderne skole, har vi i omdannelsen og udviklingen af Sofiendalskolen særligt fokus på at arbejde aktivt med oplevelser. Dette gøres blandt andet gennem arbejdet med at skabe aldersopdelte skolegårde med varierende oplevelser, og ved at betragte skolen som ét samlet oplevelsesrum. For at skabe alderssvarende og varierende oplevelser skal der først og fremmest tages udgangspunkt i de ønsker og behov, som brugerne har. Det handler også om at tage hensyn til særlige brugergrupper, som eksempelvis ikke trives i konkurrencebetonede miljøer. Derfor er der i omdannelsen og udviklingen af Sofiendalskolen særligt fokus på at skabe rum i rum med både høj, middel og lav deltagelsesgrad og ligeså spændingsniveau – der skal være plads og rum til de vilde piger og drenge som gerne vil løbe stærkt, dem som vil lege roligt i skoven og dem som gerne bare vil være. 

Aktiviteterne skal være på børnenes præmisser, og derfor er der på Sofiendalskolen fokus på at skabe diversitet i udbuddet af aktiviteter. Det er eksempelvis vigtigt, at det ikke er de samme aktiviteter der findes hos både indskoling, mellemtrin og udskoling, men at man kan opleve noget nyt på sin vej hele vejen rundt på skolen. 

24/7 skolen – byens nye mødested
Udover behovet for at fremtidens skole strukturelt skal forandres, så har skolen som institution også fået en ny rolle i lokalsamfundet. Skolen skal i højere grad åbne sig op overfor det omgivende samfund, og med det som Realdania kalder for 24/7 Skolen flytter fritids- og kulturlivet ind i skolens rammer, således at skolen bliver en kulturinstitution og et mødested i lokalsamfundet. Dette styrker behovet for fleksible rammer, fornyede fællesrum – inde såvel som ude – og mødesteder med plads til fordrejninger og forskelligartede oplevelser. Dette lægger op til, at der i designet af skolens rum skal fokuseres særligt på at indrette dem på måder, som er fleksible og som indbyder til forskellige former for anvendelse af forskellige brugere – for da nærområdet er heterogent og mangfoldigt skal aktivitetsmulighederne ligeledes være det. I helhedsplanen har vi fokus på at skabe en stærk tværgående byforbindelse som binder skolen sammen med lokalområdet.